Qulqullummaan Uumoo bara baraatiif!

Eebjuu fi Mul’ata

karaa

Jeeniin SAATROON

MANA KADHAA FILADELFIYAA “HAMBAA” SANBATAGUYYAATORBAFFAA,
guyyaa SANBATAATTI dabalatee, ABBOOMOTA WAAQAA fi AMANTII YESUUSII eegdu.
AMANTII YESUUSII: HAFUURA RAAGAATI.

Isin warri Yihuudaa fi Yerusaalem keessa jiraattan mee dhaga’aa! Waaqayyoon gooftaa keessan amanadhaa in jabaattu, isa raajonni isaa dubbatanis amanaa yommus in mootu. 2Chronicles 20:20

 Eebjuu fi Mul’ata boqonnaa 527 – MIDIJJAA IBIDDAA KEESSATTI GUBUUN DEEBI’EE JALQABAMUUF TA’A.

Eebjuu fi Mul’ata boqonnaa 526 – SEEXANNA QAAMAAN JIRUU FI NIIWKILERII

Eebjuu fi Mul’ata boqonnaa 525 – JINNIIWWAN Dhiiga kan dhuganii dha

Eebjuu fi Mul’ata boqonnaa 524 SEEXANNI (AJAJAAN WORAANAA) BIYYAA ISIRAA’EL NIIWKILERIIN ARDII IRRAA NI DHABAMSIISA